Vart finns asbest och PCB?

Asbest är en samling olika mineralfibrer. Tack vare hög hållfasthet, ljud- och värmeisolerande förmåga samt kemisk beständighet var asbest länge populärt inom byggbranschen. Trots att asbest började förbjudas 1976 och totalförbjöds 1982 utgör materialet fortfarande en allvarlig hälsofara. 

Asbest återfinns bland annat i isoleringsmaterial, packningar, murbruk, armerad plast, elkablar och i golvmaterial.

Polyklorerade bifenyler, oftast förkortat PCB, är en industrikemikalie. På grund av värdefulla tekniska egenskaper har PCB haft många användningsområden, bland annat som mjukgörare i plast, i fogmassor, i färger och i teknisk utrustning som transformatorer och kondensatorer.
Användningen av PCB nådde sin kulmen under bygget av det så kallade miljonprogrammet under 60- och 70-talet. PCB förbjöds 1972.

Varför är asbest och PCB farligt?

Asbestfibrer är mycket lätta och tunna och kan därför sväva i luften under mycket lång tid. Fibrerna andas in i lungorna och tar sig sedan vidare in i kroppen.
Asbest kopplas till en rad allvarliga lungsjukdomar. Vanligast är tumörsjukdomen Mesoteliom som årligen orsakar ett hundratal dödsfall i Sverige.

Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. PCB misstänks också påverka fortplantningsförmågan, immunförsvaret, hormonsystemet samt orsaka cancer.

Nyheter
    Ny hemsida

    Nu har vi släppt vår nya hemsida. Välkommen!

    Läs mer

 

Ostkustens Riv & Sanering |  Västervik  |  Fredrik: 070-495 86 65  |  Mail: info@orsab.se

Intranät